رزومه شخصی استاد

bo
نام و نام خانوادگی: امیرعباس برومند
ميزان تحصيلات: دکترا (غیر پزشکی) صنایع
ايميل شخصی: boroumand@professora.ir

سوابق تحصیلی:

دکتري: مهندسی صنایع، گرایش: اتوماسیون

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع، گرایش: مهندسی صنایع

کارشناسی: مهندسی صنایع، گرایش: برنامه ریزي و تحلیل سیستم ها

سوابق پژوهشی:

داور مجله بین المللی IJMAE

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

مدیرمسئول پایگاه خبری طراحان صنعت

تألیف و ترجمه کتاب:

مقدمه اي بر سیستم هاي تولید هوشمند، انتشارات تایماز، سال 1393

عناوین طرح هاي تحقیقاتی:

ارائه یک متد جدید یادگیري خوشه بندي دسته جمعی مبتنی بر الگوریتم هاي ژنتیکی افزایشی آستانه اي Cبا استفاده از خوشه بندي فازي میانگین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان سال 1393

مقالات ارسال شده به مجلات و کنگره ها:

1. برومند، امیرعباس، و سید مرتضی میرحسینی، 1391 ، حل مسئله مکان یابی هاب ها توسط الگوریتم ژنتیک، اولین همایش ملی کاربرد سیستم هاي هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع، قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.

2. برومند، امیرعباس، و سید مرتضی میرحسینی، 1392 ، برنامه ریزي دوره اي لجستیک امداد در فاز واکنش بحران و ارائه یک مدل جهت حل مسئله، اولین همایش بین الملی جامع زلزله، کرمان، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی.

3. برومند، امیرعباس، و سید مرتضی میرحسینی، 1392 ، هوش رقابتی و تاثیر عملکرد آن بر تصمیم گیري ، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران، مرکز همایشهاي بین المللی صدا و سیما.

4. برومند، امیرعباس، و سید مرتضی میرحسینی، 1392 ، حل مسئله زمان بندي پروژه تحت شرایط محدودیت منابع (RCPSP) با استفاده از الگوریتم ژنتیک ، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، شیراز.

5. برومند، امیرعباس، و سید مرتضی میرحسینی، 1392 ، حل مدل لجستیک معکوس در زنجیره تامین توسط GA ، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، شیراز.

6. برومند، امیرعباس، و سید مرتضی میرحسینی، 1392 ، الگوریتم هاي ژنتیک و مساله مکان یابی هاب ها، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، شیراز.

7. برومند، امیرعباس، و سید مرتضی میرحسینی، 1392 ، مقدمه اي بر سامانه تولید هوشمند (IMS) ، دومین همایش ملی بررسی راهکارهاي ارتقاء مباحث مدیریت،حسابداري،مهندسی صنایع، گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران.

8. برومند، امیرعباس، و سید مرتضی میرحسینی، 1392 ، هوش رقابتی و تاثیر عملکرد آن بر تصمیم گیري ، دومین همایش ملی بررسی راهکارهاي ارتقاء مباحث مدیریت،حسابداري،مهندسی صنایع، گچساران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران.

9. برومند، امیرعباس، و سید مرتضی میرحسینی، 1392 ، بررسی تاثیر چرخه هاي زیستی (بیوریتم) در آموزش نیروي انسانی، دومین همایش ملی بررسی راهکارهاي ارتقاء مباحث مدیریت،حسابداري،مهندسی صنایع، گچساران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران.

10. برومند،امیرعباس،و کامران جمالی فیروزآبادي، 1393 ، ارائه یک مدل ریاضی جهت کمینه کردن هزینه ها و صرفه جویی منابع در فاز واکنش بحران، اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداري در دنیاي نوین کسب و کار،اقتصاد و فرهنگ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول.

11. برومند، امیرعباس و درسا حکیمیان، 1394 ، ارائه یک مدل ریاضی جهت کمینه کردن هزینه ها در فاز واکنش بحران، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران. 

12.AmirabbasBoroumand,Kamran Jamali Firoozabad,2014,A Rescue Plan and Localization of theFacilities in Crisis Management: a Systematic Review, Applied Mathematics inEngineering, Management and Technology (ISSN:2322-5572).

 

 

 


Telegram.me/AmirabbasBoroumand
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم